Algemene Voorwaarden

Moevanvermoeidheid.nl is een Destination Health website

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij cliënt producten, diensten en/of digitale inhoud verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand, waarbij de levering daarvan plaatsvindt door de ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer.

2. Bedenktijd: termijn waarbinnen cliënt gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.

3. Cliënt: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.

4. Dag: kalenderdag.

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat cliënt of ondernemer in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Platform: De door ondernemer beheerde online leeromgeving, ledenomgeving en website.

7. Ontbindingsrecht: recht van cliënt om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/ of diensten op afstand aan cliënten aanbiedt.

9. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen cliënt en ondernemer, op afstand digitaal tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.

10. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Identiteit van de ondernemer

Destination Health

Segment 3, Unit A7323, 6921 RC Duiven, 085.130.4226,

Registraties: KVK nummer 30244167, BTW-id NL001804577B75, Benelux Merkenregister

 

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het digitale aanbod van ondernemer en op elke tussen ondernemer en cliënt tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de cliënt het aanbod van de ondernemer aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.

4. Ondernemer bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de ondernemer deze bevestiging heeft verzonden kan cliënt de overeenkomst ontbinden.

5. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de ondernemer, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of cliënt aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de ondernemer het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Aanbod

1. Ondernemer behoudt zich het recht toe om wijzigingen aan te brengen in de producten, diensten en het platform.

2. Eventuele nieuwe modules binnen een bestaand aanbod vallen alleen onder de reikwijdte van een bestaande overeenkomst indien dit nadrukkelijk bij het aangaan van de overeenkomst is overeengekomen.

 

Herroepingsrecht

1. Cliënt heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door cliënt of binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst en toegang krijgen tot een digitaal programma, cursus of abonnement.

2. Ondernemer mag de cliënt vragen naar de reden van herroeping in het kader van communicatie- of kwaliteitsverbetering, maar deze niet tot opgave van diens reden(en) verplichten.

3. Indien cliënt gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient deze dit binnen de bedenktijd schriftelijk (via e-mail) en op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer te melden onder vermelding van voornaam, achternaam, productnaam, betaalmethode, ordernummer en datum aankoop. Ondernemer verzendt onverwijld een ontvangstbevestiging van dit bericht.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de cliënt.

5. Indien cliënt de overeenkomst ontbindt na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht om de dienst te verrichten, is cliënt aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de overeenkomst.

6. Als cliënt gebruik maakt van diens herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

7. Ondernemer vergoedt de van cliënt ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding. Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de cliënt heeft gebruikt, tenzij deze instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de cliënt.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Ondernemer kan bepaalde producten en diensten alleen uitsluiten van het herroepingsrecht mits dit (a) duidelijk, bij het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld en (b) cliënt bij het aangaan van de overeenkomst heeft verklaard af te zien van het herroepingsrecht.

 

Online abonnementen

1. Cliënt kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

2. Cliënt kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten te allen tijde tegen het einde van die overeenkomst opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

3. Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan en die strekken tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mogen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd en geven de cliënt het recht na de eerste periode te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.

4. Overeenkomsten met een duur van meer dan een jaar, mogen door de cliënt na een jaar te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

5. Indien cliënt niet binnen de aangegeven termijn het abonnement opzegt zal het bedrag van het lopende abonnement voor die periode alsnog betaald dienen te worden.

 

Prijs en betaling

1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en worden uitgedrukt in Euro.

2. Betaling door cliënt dient plaats te vinden voorafgaand aan dan wel gelijktijdig met het plaatsen van de bestelling, via de door ondernemer aangeboden betaalmethoden.

3. Aan de bestelling kunnen door ondernemer productspecifieke voorwaarden worden gesteld die los van deze algemene voorwaarden dan in een afzonderlijk document ter hand worden gesteld. De bestelling is pas definitief na het digitale akkoord van cliënt.

4. Cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

5. Indien cliënt een afschrijving betwist dient deze dit direct schriftelijk kenbaar te maken.

 

Leveringstermijn

1. Levering vindt plaats door middel van digitale verzending aan cliënt, dan door het beschikbaar maken van digitale downloads op de orderbevestigingspagina, dan wel via het verschaffen van toegang tot het platform waar de digitale materialen te vinden zijn.

2. Standaard vindt levering, dan wel toegang, vrijwel direct na verwerking van de bestelling en betaling plaats tenzij in het aanbod een andere leveringstermijn is gecommuniceerd.

3. Ondernemer spant zich in om afgenomen diensten 24x7x365, behoudens korte downtijd van het platform wegens onderhoud of een storing, ter beschikking te stellen.

 

Overmacht

1. Wanneer ondernemer door een niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Wanneer de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2. Overmacht betreft elke van de wil van ondernemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens cliënt wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van ondernemer kan worden verlangd. Onder overmacht dient in ieder geval te worden gerekend iedere vertraging of verhindering ontstaan door toeleveranciers en/of andere hulppersonen die door of namens ondernemer zijn ingeschakeld bij de uitvoering van haar werkzaamheden, alsmede storingen in één of meer technieken die gebruikt worden voor de communicatie op afstand.

 

Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van producten en/ of diensten berusten uitsluitend bij ondernemer of haar leveranciers. Cliënt verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht op de aan hem geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten voor diens persoonlijk gebruik.

2. Het is cliënt niet toegestaan de ontvangen gebruikersnaam en wachtwoord te delen of aan derden over te dragen. Bij misbruik kan toegang voor betreffend account worden geblokkeerd.

3. De door ondernemer verstrekte producten en/of diensten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer worden verveelvoudigd, doorgestuurd, openbaar worden gemaakt, voor commerciële doeleinden worden gebruikt, vertaald, nagemaakt, gereconstrueerd en/of ter kennis aan derden worden gebracht.

4. Cliënt garandeert geen inbreuk te maken, op welke wijze dan ook, noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken, op intellectuele eigendomsrechten van ondernemer met betrekking tot de producten en/of geleverde diensten dan wel onderdelen daarvan.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Ondernemer streeft ernaar een product te leveren dat overeenkomt met de in het aanbod vermelde specificaties op de datum dat de overeenkomst tot stand komt en zal zich naar beste vermogen inspannen om binnen uiterlijk drie maanden eventuele fouten of tekortingkomingen, die gedetailleerd omgeschreven en schriftelijk zijn aangeleverd, te herstellen.

2. Gebruik van de geleverde producten en/of diensten en de gevolgen daarvan is voor eigen rekening en risico van cliënt. Alle gedeelde informatie en kennis is educatief van aard worden geheel vrijblijvend verstrekt. Ondernemer verleent daarbij geen enkele garantie.

3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade van de cliënt of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade tenzij deze is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid.

4. Indien ondernemer aansprakelijk is voor enige schade, is dat alleen voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Ondernemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen of schade aan derden.

5. Indien ondernemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. Elk recht van cliënt op schadevergoeding van ondernemer vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

 

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op iedere overeenkomst tussen ondernemer en cliënt, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ondernemer bij het opstellen van de voorwaarden beoogde.

3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar ondernemer is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst tussen cliënt en ondernemer tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de ondernemer.

5. Bij ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de ondernemer hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen cliënt wel een oplossing mag verwachten.

 

Wijziging van de algemene voorwaarden

1. Ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Datum: 12 september 2022